ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ

ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਨ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਪ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ.

ਡਾਊਨਲੋਡ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਐਪਲ ਲਈ ਸ਼ਮਿਟ ਕਪੜੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ

ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ